Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Door gebruik te maken van de software ("Product Software") die in uw NEATO™ product ("Product") is ingebouwd, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") tussen u en Neato Robotics, Inc. ("Neato" of "wij"). INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN EN KUNT U ERVOOR KIEZEN HET PRODUCT ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET NEATO OP HET ONDERSTAANDE ADRES. Uw gebruik van (a) de website gevestigd op NeatoRobotics.com ("Website") en (b) diensten via de Site ("Diensten"), wordt beheerst door de Servicevoorwaarden. Uw aankoop van het Product (exclusief de Software van het Product) is onderworpen aan de Beperkte garantie van de fabrikant van Neato Robotics, waarvan de voorwaarden bij het Product worden geleverd. Deze EULA is niet van toepassing op uw gebruik van de Website en Diensten.

Deze EULA regelt uw toegang tot en gebruik van de Productsoftware. Deze EULA geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast ook andere wettelijke rechten hebben, die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze EULA zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten niet toegestaan, zodat deze bepalingen van deze EULA mogelijk niet op u van toepassing zijn.

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE PRODUCTSOFTWARE EN DEZE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN STEMT U IN MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE PERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT IN VERBAND MET DE TOEGANG. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE AUTORITEIT EN DE CAPACITEIT HEBT OM DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE PERSOON DIE U VERTEGENWOORDIGT TE ACCEPTEREN EN ERMEE IN TE STEMMEN. U VERKLAART DAT U IN UW RECHTSGEBIED OF VERBLIJFPLAATS DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOE TE KRIJGEN EN OM DEZE EULA AAN TE GAAN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ÉÉN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE TE STAKEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, STEMT U IN MET AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES VAN DE PRODUCTSOFTWARE. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE PRODUCTSOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, WORDEN IN HOOFDSTUK 7 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN GERELATEERDE DIENSTEN BESCHREVEN, MET NAME IN VERBAND MET DE VEILIGHEID. LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR, WANT U ERKENT EN AANVAARDT DEZE INFORMATIE.

1. Licentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze EULA verleent Neato u een beperkte en niet-exclusieve licentie (zonder het recht op sublicentie) om één (1) exemplaar van de Productsoftware uit te voeren, uitsluitend in uitvoerbare objectcodevorm, uitsluitend op het Product dat u bezit of beheert en uitsluitend voor gebruik in combinatie met het Product voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

2. Beperkingen.

U stemt ermee in om (a) de Product Software niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te distribueren, te verzenden, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of de Product Software beschikbaar te stellen aan derden, (b) de Product Software voor enig ander doel te kopiëren of te gebruiken dan is toegestaan in paragraaf 1, (c) enig deel van de Product Software te gebruiken op enig ander apparaat of computer dan het Product dat u bezit of beheert, (d) enig handelsmerk te verwijderen of te wijzigen, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda's, symbolen of labels in de Product Software, of (e) enig deel van de Product Software te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te demonteren, te reverse-compileren of te reverse-engineeren (behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking specifiek verbiedt voor interoperabiliteitsdoeleinden, in welk geval u ermee instemt eerst contact op te nemen met Neato en Neato de gelegenheid te bieden de wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor interoperabiliteitsdoeleinden).

3. Automatische Software Updates.

Neato kan van tijd tot tijd patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen ontwikkelen om de prestaties van de Product Software en gerelateerde diensten te verbeteren ("Updates"). Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder extra kennisgeving of extra toestemming. U stemt in met deze automatische updates. Indien u dergelijke Updates niet wenst, bestaat uw rechtsmiddel erin het gebruik van het Product te staken. Indien u het gebruik van het Product niet staakt, kunt u automatisch Updates ontvangen. U erkent dat u verplicht kunt worden Updates te installeren om het Product en de Product Software te gebruiken en u stemt ermee in alle Updates die Neato verstrekt onmiddellijk te installeren. Uw voortgezet gebruik van het Product is uw instemming met deze EULA.

4. Eigendom.

De Product Software en alle wereldwijde auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten daarop zijn het exclusieve eigendom van Neato en haar licentiegevers. Neato en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten in en op de Product Software voor die niet uitdrukkelijk in deze EULA aan u zijn verleend. De Product Software (en alle kopieën daarvan) wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, onder deze EULA. Er zijn geen impliciete licenties in deze EULA. Alle suggesties of feedback die door u aan Neato worden verstrekt met betrekking tot de Product Software worden eigendom van Neato. Neato mag de inzending en de inhoud daarvan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of opnieuw distribueren voor welk doel en op welke wijze dan ook zonder enige vergoeding aan u. U gaat er tevens mee akkoord dat Neato geen afstand doet van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bij Neato bekend waren, door haar werknemers zijn ontwikkeld of uit andere bronnen zijn verkregen.

5. Open Source.

Bepaalde onderdelen van de software die bij de Product Software worden geleverd zijn onderworpen aan "open source" of "vrije software" licenties ("Open Source Software"). Een deel van de Open Source Software is eigendom van derden. De Open Source Software is niet onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA. In plaats daarvan is elk onderdeel van de Open Source Software in licentie gegeven onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die bij deze Open Source Software hoort. Niets in deze EULA beperkt uw rechten onder, of verleent u rechten die voorrang hebben boven, de voorwaarden en bepalingen van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Open Source Software. Indien vereist door een licentie voor bepaalde Open Source Software, stelt Neato dergelijke Open Source Software, en Neato's aanpassingen aan die Open Source Software, beschikbaar door schriftelijk verzoek aan Neato op het hieronder vermelde e-mail- of postadres.

6. Termijn en beëindiging.

Deze EULA en de hieronder verleende licentie gaan in op de datum waarop u de productsoftware of het product voor het eerst gebruikt en blijven van kracht zolang u het product in bezit heeft, tenzij deze EULA op grond van deze paragraaf wordt beëindigd. Neato kan deze EULA te allen tijde beëindigen indien u enige voorwaarde(n) van deze EULA niet nakomt. U kunt deze EULA met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Neato. Bij beëindiging van deze EULA wordt de hieronder verleende licentie beëindigd en moet u alle gebruik van de Productsoftware staken, maar de voorwaarden van artikel 2 tot en met 17 blijven van kracht, na een dergelijke beëindiging.

7. Afwijzing van garantie.

NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT DAARMEE IN TEGENSPRAAK IS EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, LEVERT NEATO DE PRODUCTSOFTWARE "AS-IS" EN WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. NEATO GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE. NEATO GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTSOFTWARE ONONDERBROKEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

U GEBRUIKT ALLE PRODUCTINFORMATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) EN DE PRODUCTSOFTWARE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR (EN NEATO WIJST AF) ALLE VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, INCLUSIEF AAN UW HUIS EN ALLE VOORWERPEN EN HUISDIEREN IN UW HUIS, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE OF PRODUCTSOFTWARE.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

Niets in deze EULA en in het bijzonder in deze "Beperking van Aansprakelijkheid" clausule zal proberen aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NAAST DE BOVENSTAANDE GARANTIE-UITSLUITINGEN, ZAL (A) NEATO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF ENIGE SCHADE VOOR VERLOREN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE PRODUCTSOFTWARE, ZELFS INDIEN NEATO OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN (B) DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEATO VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE PRODUCTSOFTWARE, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HOGER ZIJN DAN DE VERGOEDINGEN DIE U DAADWERKELIJK AAN NEATO OF DE ERKENDE WEDERVERKOPER VAN NEATO VOOR HET DESBETREFFENDE PRODUCT HEBT BETAALD. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERGROOT DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. NEATO WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK VAN NEATO'S LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS AF.

9. Product Software.

De Productsoftware verschaft u informatie ("Productinformatie") met betrekking tot de Producten zoals door u gebruikt. Alle Productinformatie wordt verstrekt "zoals zij is" en "zoals beschikbaar". Wij kunnen niet garanderen dat deze correct of up-to-date is.

10. Vertrouwelijkheid.

Onder "Vertrouwelijke informatie" wordt verstaan de Productsoftware en alle andere informatie die aan u wordt bekendgemaakt en die Neato op het moment van de bekendmaking hetzij schriftelijk hetzij mondeling als vertrouwelijk aanmerkt, met uitzondering van informatie waarvan u kunt aantonen dat: (a) eerder rechtmatig aan u bekend is gemaakt zonder beperking op openbaarmaking; (b) algemeen bekend is of wordt, door geen handeling of nalaten van uw kant, in de relevante industrie of het publieke domein; (c) aan u bekend is gemaakt door een derde partij als een kwestie van recht en zonder beperking op openbaarmaking; of (d) onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder toegang tot de Vertrouwelijke Informatie. U zult alles in het werk stellen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te allen tijde te bewaren en te beschermen, zowel gedurende de looptijd van deze EULA als gedurende een periode van ten minste 3 jaar na beëindiging van deze EULA, met dien verstande echter dat alle broncode die u ontvangt eeuwigdurend vertrouwelijk zal worden gehouden. U zult geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken, verspreiden of anderszins publiceren of mededelen aan een persoon, firma, bedrijf of andere derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Neato. U zult geen Vertrouwelijke Informatie gebruiken anders dan in het kader van de hieronder toegestane activiteiten. U zult Neato onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen bij ontdekking van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie of enige andere inbreuk op deze EULA, en zult op alle redelijke manieren met Neato samenwerken om het bezit van Vertrouwelijke Informatie terug te krijgen en verder ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Indien u wettelijk verplicht bent Vertrouwelijke Informatie vrij te geven, dan zult u, voorafgaand aan een dergelijke vrijgave, (i) Neato onmiddellijk op de hoogte brengen om Neato de kans te geven de vrijgave te betwisten, (ii) de bevoorrechte en vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie beweren, en (iii) volledig samenwerken met Neato bij het beschermen tegen een dergelijke vrijgave en/of het verkrijgen van een beschermingsbevel dat de reikwijdte van een dergelijke vrijgave en/of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie verkleint. Indien een dergelijke bescherming niet wordt verkregen, zult u de Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. U erkent dat de Product Software waardevolle handelsgeheimen en eigendomsinformatie van Neato bevat, dat elke daadwerkelijke of dreigende inbreuk op dit artikel 10 of artikel 2 (Beperkingen) van deze EULA onmiddellijke, onherstelbare schade aan Neato zal toebrengen waarvoor geldelijke schadevergoeding een inadequate remedie zou zijn, en dat een voorlopige voorziening een passende remedie is voor een dergelijke inbreuk.

11. Exportnaleving.

De Product Software en verwante technologie kunnen onderhevig zijn aan de export controle wetten van de V.S. en kunnen onderhevig zijn aan export of import regelingen in andere landen. U stemt ermee in om al deze wetten en voorschriften strikt na te leven en erkent dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van toestemming voor het exporteren, herexporteren of importeren van de Product Software en verwante technologie, zoals vereist kan zijn. U zult Neato schadeloosstellen en vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, boetes, straffen, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van uw verplichtingen krachtens deze sectie.

12. Toepasselijk recht; Rechtsgebied.

De rechtbanken in sommige landen zullen de Californische wetgeving niet toepassen op sommige soorten geschillen. Als u in een van deze landen woont, dan zal, waar Californisch recht is uitgesloten van toepassing zijn, het recht van uw land van toepassing zijn op dergelijke geschillen met betrekking tot deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat deze EULA, en elke claim, geschil, actie, oorzaak van de actie, kwestie, of verzoek om hulp met betrekking tot deze EULA, zal worden beheerst door de wetten van Californië, zonder effect te geven aan eventuele conflicten van wettelijke principes die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied vereisen. Elke actie of procedure met betrekking tot deze EULA moet worden voorgelegd aan een federale of staatsrechtbank in Alameda County, Californië en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank in een dergelijke claim of geschil, behalve dat Neato een voorlopige voorziening kan vragen in elke rechtbank met jurisdictie om zijn intellectuele eigendom of Vertrouwelijke Informatie te beschermen.

13. Overdracht.

Noch de rechten noch de verplichtingen die voortvloeien uit deze EULA kunnen door u worden overgedragen, en elke poging tot overdracht is nietig en zonder effect.

14. Kennisgevingen.

Alle mededelingen aan u kunnen per e-mail worden gedaan aan het adres dat u bij Neato hebt geregistreerd.

15. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze EULA niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

16. Verklaring van afstand.

Alle verklaringen van afstand door Neato zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn gedaan. Een verklaring van afstand of het niet afdwingen van een bepaling van deze EULA door Neato bij één gelegenheid zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een andere bepaling of van een dergelijke bepaling bij een andere gelegenheid.

17. Algemeen.

De Product Software wordt geacht onherroepelijk te zijn aanvaard bij uw gebruik van de Product Software of het Product. Neato is niet verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- of ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Productsoftware.

De kopjes van secties van deze EULA zijn voor het gemak en dienen niet te worden gebruikt bij de interpretatie van deze EULA.

Tenzij anders bepaald in deze sectie, zal geen enkele wijziging van deze EULA geldig zijn tenzij het schriftelijk is en met de hand ondertekend door de partijen.

Vragen of aanvullende informatie. Indien u vragen heeft over deze EULA, neem dan contact op met Neato.

31 juli 2015