Voorwaarden en Condities

Gebruiksovereenkomst voor online diensten ("Servicevoorwaarden")

Voor alle Neato Robotics Websites en Diensten

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2021

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van NeatoRobotics.com en, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn, alle andere elektronische diensten, met inbegrip van diensten voor mobiele toepassingen, geleverd door of beschikbaar gesteld via Neato Robotics, Inc. ("Neato") die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn (gezamenlijk de "Diensten"). Gebruik van de Diensten betekent aanvaarding van deze Servicevoorwaarden.

DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVATTEN DISCLAIMERS VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID, EEN RECHTSKEUZE, EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN AFSTANDSVERKLARING VOOR GROEPSACTIES. DEZE BEPALINGEN ZIJN VAN INVLOED OP UW RECHTEN OVER DE WIJZE WAAROP U EEN GESCHIL MET NEATO OPLOST. LEES ZE ALSTUBLIEFT DOOR.

Overzicht. Neato biedt drie soorten toegang tot zijn Diensten: 1) Website Bezoeker (u bladert door de Website maar heeft zich niet geregistreerd); 2) Geregistreerde Neato Robot Eigenaar of Potentiële Eigenaar (u heeft een Mijn Neato account aangemaakt); en 3) Neato App Gebruiker. Sectie 1 van deze Servicevoorwaarden is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze Diensten. Sectie 2 is enkel van toepassing op personen met My Neato accounts. Sectie 3 is alleen van toepassing op personen die een Neato App op hun computers of handheld apparaten hebben geïnstalleerd. Sectie 4 - wettelijke mededelingen - is op iedereen van toepassing.

Sectie 1. Gebruiksvoorwaarden voor iedereen

Algemeen: Uw gebruik van de Diensten houdt in dat u akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten. Neato behoudt zich het recht voor om delen van deze Servicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw gebruik van een van de Diensten na de bekendmaking van wijzigingen houdt uw aanvaarding van de wijzigingen in.

Eigendom: De inhoud op en de technologie die de Diensten aandrijft zijn eigendom van Neato of haar licentiegevers en worden beschermd door internationale copyright-, patent- en handelsmerkwetten.

Licentie: Neato verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor (1) de toegang tot en het bekijken van de inhoud op de Neato Services en (2) de toegang tot en het gebruik van de software en mobiele toepassingen die door de Neato Services worden geleverd. Uw gebruik van de software die in Neato-producten is ingebouwd, valt onder de Neato Eindgebruikerslicentieovereenkomst ("EULA").

Short Message Service (SMS): Indien u zich abonneert op het ontvangen van tekstberichten van Neato met betrekking tot marketing promoties en andere informatie, zullen wij geen kosten in rekening brengen voor deze dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met tekstberichten opgelegd door uw draadloze provider. Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie en de berichtfrequentie zal variëren. U gaat ermee akkoord Neato te voorzien van een geldig mobiel nummer dat aan u toebehoort. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat Neato en de toepasselijke draadloze providers niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via deze dienst is verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op grond van de informatie of deze dienst. Uw toestemming voor het ontvangen van tekstberichten is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten. Sms het commando met één trefwoord STOP naar +1 (833) 980-3083 om deze dienst op elk gewenst moment te annuleren.

Gebruik van inhoud: U mag de inhoud van de Diensten alleen afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud van de Diensten niet publiceren, distribueren, heruitzenden, verkopen of er toegang toe verschaffen, behalve zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden. U mag geen gebruik maken van datamining, robots, screen scraping, of soortgelijke dataverzameling en extractie tools op de Diensten, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Diensten decompileren, reverse-engineeren of disassembleren, geen code of product invoegen of de inhoud van de Diensten op enigerlei wijze manipuleren.

Gebruik van gegevens: Zie ons Privacybeleid voor details over hoe we de gegevens die we van onze Diensten verzamelen, gebruiken en verwerken.

Feedback en inzendingen. Als u opmerkingen, ideeën of feedback bij ons indient, stemt u ermee in dat wij deze kunnen gebruiken zonder enige beperking of vergoeding aan u.

Verbodsbepalingen. In de naamgeving van robots, het creëren van gebruikersnamen of aangepaste naamgeving functies in verband met uw gebruik van de Diensten, zult u geen gebruik maken van een naam, term of zin die wij bepalen naar eigen goeddunken is: (a) lasterlijk, obsceen, vulgair of beledigend; (b) bevordert discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep; (c) is gewelddadig of bedreigend of bevordert geweld of acties die bedreigend zijn voor een persoon of entiteit; of (d) bevordert illegale of schadelijke activiteiten of stoffen.

Beëindiging. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te deactiveren of u de toegang tot de Diensten te ontzeggen, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

Sectie 2: Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor houders van een My Neato account

Registratie. Sommige van de Diensten zijn alleen beschikbaar voor My Neato accounthouders. De minimale informatie die wij nodig hebben om u te registreren is uw e-mailadres en een wachtwoord.

Door te registreren gaat u ermee akkoord dat:

U e-mail van ons zult ontvangen over software-updates, klantenenquêtes en productonderzoek. U zult ook de mogelijkheid hebben om u aan te melden voor het ontvangen van e-mail over nieuwe Neato producten en ander Neato nieuws en aanbiedingen. U krijgt de mogelijkheid om u af te melden telkens wanneer u een e-mail van ons ontvangt.
U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en om ervoor te zorgen dat al het gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met de bepalingen van deze Servicevoorwaarden.
U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken voor uw account om toegang te krijgen tot de gerelateerde services. U stemt ermee in alle accountinformatie onmiddellijk bij te werken om uw account actueel, volledig en nauwkeurig te houden. Wijzigingen in dergelijke informatie kunnen worden aangebracht door naar het onderhoudsgedeelte van het account op My Neato te gaan.
U zult geen My Neato accounts aanmaken met het doel misbruik te maken van de functionaliteit van de Diensten; noch zult u trachten uzelf voor te doen als een ander persoon.
U gaat ermee akkoord Neato onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Neato behoudt zich het recht voor om eenrichtingscodering van wachtwoorden uit te voeren voor accountonderhoudsdoeleinden.
Als onderdeel van uw gebruik van de Neato Service, kunt u meldingen, tekstberichten, waarschuwingen of e-mails ontvangen. U gaat akkoord met de ontvangst van deze mededelingen. U bent verantwoordelijk voor alle berichten- of gegevenskosten die uw draadloze provider u in rekening brengt.
Bij een dergelijke beëindiging, kunnen wij uw account en andere informatie met betrekking tot uw account verwijderen. U kunt uw account op elk gewenst moment opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 3: Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor personen die de Neato App hebben geïnstalleerd

U erkent en stemt ermee in dat de beschikbaarheid van de Neato App afhankelijk is van de websites van derden waarvan u de Neato App downloadt, namelijk de App Store van Apple of de Android app market van Google (elk een "App Store"). U erkent dat deze Voorwaarden tussen u en Neato zijn en niet met een App Store. Elke App Store kan zijn eigen voorwaarden hebben waarmee u veel moet instemmen voordat u Neato Apps van de App Store downloadt. U stemt ermee in om te voldoen aan, en uw licentie om de Neato Apps te gebruiken is afhankelijk van uw naleving van, dergelijke App Store voorwaarden en bepalingen.

U erkent dat de beschikbaarheid van de Dienst afhankelijk is van (i) uw computer, mobiele toestel, Wi-Fi-netwerk en andere gerelateerde apparatuur ("Apparatuur"), (ii) uw Internet Service Provider ("ISP"), en (iii) uw mobiele toestel drager ("Vervoerder"). U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die door uw ISP en Carrier in rekening worden gebracht in verband met uw gebruik van de Diensten. U erkent ook dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, servicevoorwaarden en andere beleidsregels van uw ISP en Carrier.

Sectie 4: Juridische voorwaarden

Auteursrechten

Alle inhoud van de Diensten is © 2020 Neato Robotics, Inc. of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Neato maakt geen aanspraak op compilatiecopyrights in afbeeldingen of materialen die onderworpen zijn aan de GNU Free Documentation License of soortgelijke licenties.

Handelsmerken

NEATO ROBOT en NEATO ROBOTICS en andere merken die in de Diensten voorkomen behoren toe aan Neato Robotics, Inc. Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetten, is het u verboden de merken die op de Diensten verschijnen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Afwijzing van garanties: DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN ANDERE INHOUD OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK VIA DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK (EXPLICIET, IMPLICIET EN WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL), DIE NEATO ALLEMAAL UITDRUKKELIJK AFWIJST VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. De GARANTIE VOOR HET PRODUCT EN DE SOFTWARE VAN HET PRODUCT ZIJN VERSCHREID IN DE BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT EN DE EULA, BEPERKT.

Beperking van Aansprakelijkheid: NOCH NEATO, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF NEATO AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS INDIEN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT HIERIN WORDT UITEENGEZET ZIJN ESSENTIËLE DOEL BLIJKT TE HEBBEN GEMIST. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEATO VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE NEATO SERVICE MEER BEDRAGEN DAN DE BEDRAGEN DIE U AAN NEATO HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE NEATO SERVICES.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN NEATO EN U.

Schadeloosstelling: Voor zover toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord Neato, zijn directeuren, functionarissen, aandeelhouders, moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, agenten en licentiegevers te vrijwaren en te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit (i) uw gebruik of onbevoegd kopiëren van de Diensten of (ii) uw schending van deze Servicevoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Geschillenbeslechting

U gaat ermee akkoord dat geschillen tussen u en Neato die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden, de Diensten of andere producten of diensten van Neato (gezamenlijk "Geschillen") worden beheerst door de hieronder uiteengezette arbitrageprocedure.

Neem eerst contact op met Neato: Wij willen uw problemen aanpakken zonder dat een formele rechtszaak nodig is. Voordat u een claim tegen Neato indient, gaat u ermee akkoord om te proberen het Geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met customercare@NeatoRobotics.com. Wij zullen proberen het Geschil informeel op te lossen door contact met u op te nemen via e-mail. Indien een geschil niet binnen 15 dagen na indiening wordt opgelost, kunt u of Neato een formele procedure starten.
Toepasselijk recht: De Servicevoorwaarden en de beslechting van eventuele Geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met zijn conflict van wettelijke principes.
Wij komen beiden overeen om te arbitreren U en Neato komen overeen om eventuele geschillen op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve zoals uiteengezet onder Uitzonderingen op de Overeenkomst tot Arbitrage hieronder.
Opt-out van de overeenkomst tot arbitrage: U kunt deze overeenkomst tot arbitrage afwijzen door binnen 30 dagen na de eerste aanvaarding van deze Servicevoorwaarden contact op te nemen met legal@NeatoRobotics.com en te verklaren dat u (vermeld uw voor- en achternaam) deze arbitrageovereenkomst afwijst.
Arbitrageprocedures: De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens haar Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage zal worden gehouden in het district van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, San Francisco, Californië, of een andere locatie die we overeenkomen.
Uitzonderingen op de Overeenkomst tot Arbitrage: Zowel u als Neato kunnen vorderingen instellen, indien deze in aanmerking komen, bij de rechtbank voor geringe vorderingen in San Francisco (CA) of een van de Amerikaanse graafschappen waar u woont of werkt. Beide partijen kunnen een rechtszaak aanspannen uitsluitend voor een voorlopige voorziening om onbevoegd gebruik of misbruik van de Neato-producten of Neato Service, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of octrooirechten) te stoppen zonder eerst een beroep te doen op arbitrage of het informele proces voor het oplossen van geschillen zoals hierboven beschreven.
Geen groepsacties: U mag Geschillen met Neato alleen op individuele basis oplossen en mag geen vordering instellen als eiser of als groepslid in een groeps-, geconsolideerde of representatieve actie. Klassieke arbitrages, collectieve rechtszaken, vorderingen van particuliere advocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan onder onze overeenkomst.
Gerechtelijk forum voor geschillen: In het geval dat de overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing blijkt te zijn op u of uw vordering, komen u en Neato overeen dat een gerechtelijke procedure (anders dan een procedure voor geringe vorderingen) zal worden ingeleid in de federale of staatsrechtbanken voor Alameda County, Californië. Zowel u als Neato stemmen in met de locatie en persoonlijke jurisdictie aldaar. Wij beiden gaan ermee akkoord af te zien van ons recht op een juryrechtspraak.
Beperking op Claims: Ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt, MOET U NEATO CONTACTEREN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM VAN HET OCCRENT VAN HET GEBEURTENIS OF DE FEITEN DIE TOT EEN GESCHIL LEIDEN, OF U VERWIJDERT HET RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN VORDERING GEBASEERD OP EEN GESCHIKT GEBEURTENIS, FEITEN OF GESCHIL.
Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Overleving. De bepalingen van deze Servicevoorwaarden die naar hun aard de beëindiging van deze Servicevoorwaarden moeten overleven, overleven een dergelijke beëindiging.

Verklaring van afstand. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze Servicevoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het niet door u of ons doen gelden van een recht of bepaling onder deze Servicevoorwaarden zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Gehele overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Neato en u en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen (hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch).

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Neato op:

Neato Robotics, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, Californië 95134 VS

customercare@NeatoRobotics.com of op een van de hier vermelde telefoonnummers.