Actievoorwaarden #showusyourcorner

De Actie zal worden uitgevoerd door Neato Robotics Inc., Friedrichstraße 55A, 10117 Berlijn ("Organisator"). Door deel te nemen aan de Actie bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

I. Deelname

Deze Actie staat open voor alle inwoners van Duitsland die op de datum van deelname 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers van de Organisator, zijn vertegenwoordigers, hun gezinnen en iedereen die beroepsmatig met deze Actie te maken heeft.

II. Hoe deel te nemen aan de Actie

Om aan de Actie deel te nemen, moeten deelnemers alle volgende drie (3) stappen voltooien voor het einde van de Actieperiode:

  1. Like het bedrijfsprofiel van Neato Germany op de Duitse Facebook-pagina (https://de-de.facebook.com/NeatoDeutschland/.)
  2. Like Neato Robotics Promotie post #showusyourcorner
  3. Geef onder de Promotiepost aan waarom de deelnemer de stofzuiger in het bijzonder nodig heeft.

III. Promotieperiode

De actieperiode loopt van 00:00 UTC±00:00 op 22november 2021 en eindigt om 23:59 UTC±00:00 op 22 november2021. 6 december 2021.

IV. Prijs

De Prijs bestaat uit een "Neato D10", de nieuwste intelligente robotstofzuiger van de Organisator. De Organisator is verantwoordelijk voor de verzending van de producten.

Alle andere kosten die naast de hierboven vermelde kosten worden gemaakt en die verband houden met de uitvoering van de Prijzen, zijn voor rekening van de Winnaar. Een contante betaling, wijziging of omruiling van de Prijs is niet mogelijk. Winnende claims zijn niet overdraagbaar.

V. Trekking van de Winnaar en verplichtingen van de Winnaar

De Winnaar van de Prijs zal door de Organisator via een beveiligd, volledig geautomatiseerd, onafhankelijk geverifieerd computersysteem willekeurig worden bepaald uit alle in aanmerking komende inzendingen binnen de actieperiode.

De Winnaar zal worden aangekondigdop op maandag13december 2021. De aankondiging wordt gedaan op de landspecifieke Facebookpagina van de promotor . De Winnaar zal getagd worden op de Facebook-pagina. Er zal geen andere aankondiging worden gedaan.

De Winnaar moet reageren binnen zeven (14) werkdagen nadat hij door de Organisator is aangekondigd. De Winnaar moet vervolgens via Facebook Messenger voornaam, achternaam, adres en e-mailadres en telefoonnummer aan de Organisator te verstrekken om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. De prijs zal dan binnen 4 weken per post exclusief naar de Winnaar worden verzonden.

Indien de Winnaar niet binnen deze termijn reageert, zal de Prijs van de Winnaar komen te vervallen en zal de Organisator het recht hebben om een andere winnaar te selecteren in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.

Hetzelfde geldt in gevallen waarin (i) de winnaar de prijs afwijst; (ii) de inzending voor de prijs in strijd met deze bepalingen en voorwaarden is gedaan; of (iii) de prijs niet kan worden geleverd.

VI. Gegevensbescherming[LN18]

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van de Actie worden ontvangen, zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensverwerking en uw rechten als betrokkene kunt u vinden in het Privacybeleid van de Organisator: https://shopeu.neatorobotics.com/pages/privacy-policy

VII. Algemeen

Voor deelname aan de Actie is geen aankoop vereist, maar wel een internetverbinding en een Facebook-account. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van kosten die zijn gemaakt om deel te nemen aan de Actie, ook niet in verband met het gebruik van internet.

De Organisator behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde toe te kennen, mocht de Prijs (of een onderdeel daarvan) om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn.

In het geval van omstandigheden waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft, of anderszins waar fraude, misbruik en/of een fout (menselijk of computer) invloed heeft of kan hebben op de juiste werking van deze Actie of de toekenning van de Prijs, en alleen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Actie of deze Voorwaarden en Bepalingen in elk stadium te annuleren of aan te passen, maar hij zal altijd proberen het effect op deelnemers zo klein mogelijk te houden om onnodig teleurgestelde verwachtingen te voorkomen. In het geval van wijzigingen of aanpassingen van deze Voorwaarden, zal de Organisator de deelnemers hiervan op de hoogte brengen (door de Promotiepost te bewerken of via Facebook Messenger) en kunnen de deelnemers beslissen of ze willen blijven deelnemen aan de Promotie; zo niet, dan kunnen ze hun deelname annuleren door hun commentaar onder de Promotiepost te verwijderen. Aanspraken van de deelnemers op nakoming en/of schadevergoeding in geval van voortijdige beëindiging van de Actie zijn uitgesloten.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Winnaar te controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een bewijs van identiteit en/of leeftijd, zoals vereist, of te weigeren een prijs toe te kennen of het recht op de Prijs in te trekken en/of deelname aan de Actie te weigeren wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat deze Algemene Voorwaarden of enige instructies die deel uitmaken van de deelnamevereisten van deze Actie zijn geschonden of anderszins wanneer een deelnemer een oneerlijk voordeel heeft behaald bij deelname aan de Actie of op frauduleuze wijze heeft gewonnen.

De Organisator, zijn filialen, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, functionarissen en directeuren zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit (i) het inschrijvingsproces en de deelname aan de Actie; (ii) technische storingen (bijv. computer, kabel, netwerk, hardware of software of andere mechanische apparatuur); (iii) vertragingen of onderbrekingen (bijv, telefoon, internet, enz.); (iv) onbevoegde menselijke tussenkomst of fouten in het deelnameproces of de Promotie (bijv. telefoon, internet, enz.); (v) elektronische of menselijke fouten in het beheer van de Promotie, de verwerking van de deelnames en de weergave van de inhoud op enig kanaal. Elke aansprakelijkheid van de Organisator voor het bestaan van de technische voorwaarden voor een tijdige deelname aan de Actie of de verzending van de prijzen (permanente toegang tot de websites waar deelname mogelijk is, of verzending van de prijs door transportbedrijven, of levering van de prijzen door de respectievelijke partner) is uitgesloten.

In alle aspecten van deze Actie is de beslissing van de Organisator definitief en wordt er geen correspondentie gevoerd over de Actie, met uitzondering van de correspondentie met de aangekondigde Winnaar over de aanspraak op de Prijs volgens Sect. V.

VIII. Facebook: Ontheffing van aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de Actie, ontheft u Facebook van elke aansprakelijkheid. Deze Actie is niet verbonden aan Facebook en wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Facebook, maar de Organisator. De verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor deze Promotie. Eventuele juridische claims als gevolg van de toepassing moeten uitsluitend worden gericht aan de Organisator, niet aan Facebook zelf. Evenzo moeten alle vragen of opmerkingen over het Promotieproces of de bruikbaarheid rechtstreeks aan de Organisator worden gericht.

IX. Diversen

Een beroep op de rechter is uitgesloten.

Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze actievoorwaarden en om de actie geheel of tijdelijk op te schorten indien zich problemen voordoen die de integriteit van de actie kunnen aantasten. In dat geval zullen de deelnemers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen en kunnen ze beslissen of ze verder wensen deel te nemen aan de wedstrijd onder de nieuwe voorwaarden.

Indien één bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of wordt na het sluiten van het contract, blijft de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden onaangetast. De partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het doel van het contract het dichtst benadert, rekening houdend met de economische belangen van beide partijen. Dezelfde procedure wordt gevolgd indien tijdens de uitvoering van het contract een lacune aan het licht komt die aanvulling behoeft.